Jak pracujemy

Czas inten­syw­nej pra­cy w naszej szko­le zaczy­na się od pierw­sze­go tygo­dnia wrze­śnia i trwa do ostat­nie­go tygo­dnia czerw­ca, z wyjąt­kiem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy i jed­ne­go tygo­dnia ferii zimo­wych. Zaję­cia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu i trwa­ją 60 minut dla dzie­ci do 6 kla­sy i od 7 kla­sy wzwyż 90 minut. Czas ten jest wyko­rzy­sty­wa­ny opty­mal­nie, tak aby w cią­gu trwa­nia zajęć dzie­ci opa­no­wa­ły w jak naj­lep­szym stop­niu prze­ka­zy­wa­ną im wie­dzę. Nale­ży pod­kre­ślić, że nauka w naszej szko­le odbie­ga od ste­reo­ty­po­wej, ponie­waż dba­jąc o jak naj­wyż­szą jej jakość, sta­ra­my się jed­no­cze­śnie zapew­nić przy­jem­ną i bez­stre­so­wą atmos­fe­rę, eli­mi­nu­jąc nudę i mono­to­nię. Pod­sta­wo­wą zasa­dą na zaję­ciach jest „lear­ning by doing”- czy­li krót­ko mówiąc cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie wie­lu zmy­słów: słu­chu, wzro­ku, doty­ku czy ruchu. Jest to szcze­gól­nie istot­ne w kon­tak­tach z naj­młod­szy­mi dzieć­mi. Co waż­ne, obie pół­ku­le mózgu włą­czo­ne są do per­cep­cji języ­ka. Dla­te­go, aby uatrak­cyj­nić i uła­twić przy­swa­ja­nie wie­dzy, wyko­rzy­sty­wa­ne są boga­te i róż­no­rod­ne środ­ki dydak­tycz­ne. Dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest mała zdol­ność kon­cen­tra­cji, więc jedy­nie szyb­kie tem­po lek­cji, wie­le cie­ka­wych sytu­acji języ­ko­wych oraz bar­dzo sta­ran­nie dobra­ny mate­riał dydak­tycz­ny jest w sta­nie wzbu­dzić cie­ka­wość i zain­te­re­so­wa­nie. Klu­czem do suk­ce­su jest sys­te­ma­tycz­ne uczest­nic­two w zaję­ciach, ale tak­że zaan­ga­żo­wa­nie wła­sne, któ­re pole­ga na solid­nym roz­li­cza­niu się z prac domo­wych. Zakres mate­ria­łu na zaję­ciach jest obszer­ny i ambit­ny. Nauka w młod­szych gru­pach nasta­wio­na jest na posze­rza­nie słow­nic­twa i wpro­wa­dza­nie pro­stych struk­tur językowych.

Im grupy starsze, tym poprzeczka trudności wprowadzanego materiału wzrasta.

Na zajęciach wykorzystywane są głównie:

  • Meto­da natu­ral­na – co ozna­cza mówie­nie do uczniów pro­stym języ­kiem z dużą ilo­ścią powtórzeń;
  • Meto­da komu­ni­ka­cyj­na – ini­cjo­wa­nie na zaję­ciach natu­ral­nych sytu­acji sprzy­ja­ją­cych wza­jem­nej komunikacji;
  • Meto­da reago­wa­nia całym cia­łem – tu głów­ną rolę odgry­wa ruch i muzy­ka, przy pomo­cy któ­rych łatwiej­sze jest zapa­mię­ty­wa­nie słów i zwrotów;
  • Meto­da dra­my – odgry­wa­nie ról w scenkach.

Wiele korzyści wynika z wczesnego rozpoczęcia nauki języka obcego:

  • Dzie­ci dwu- lub wie­lo­ję­zycz­ne mają wyż­szy ilo­raz inteligencji;
  • Dys­po­nu­ją one dale­ko bar­dziej roz­bu­do­wa­nym słownictwem;
  • Cha­rak­te­ry­zu­je je więk­sza pla­stycz­ność myślenia;
  • Dodat­ko­wy wysi­łek inte­lek­tu­al­ny ma bar­dzo pozy­tyw­ny wpływ na dal­szy roz­wój umy­sło­wy dziec­ka, jak i na jego osią­gnię­cia w szkole;
  • Moż­li­wość opa­no­wa­nia dosko­na­łej wymo­wy w języ­ku obcym.

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska.
All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska . All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design