Nasz zespół

Nasz zespół

Elżbieta Czachowska

Jestem nauczy­cie­lem języ­ka angiel­skie­go z wie­lo­let­nim sta­żem i doświad­cze­niem. Pra­cu­ję w spo­sób nie­sza­blo­no­wy. Peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie i pasja to mot­to prze­wod­nie pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Kre­atyw­ne i nie­ste­re­oty­po­we podej­ście do nauki to mój prze­pis na sukces.

Olga Czachowska-Nowak

Od pię­ciu lat pra­cu­ję jako lek­tor języ­ka angiel­skie­go, współ­pra­ca z doświad­czo­nym nauczy­cie­lem jakim jest Elż­bie­ta Cza­chow­ska, daje nam podwój­ną siłę: lata prak­ty­ki i świe­że nowe pomy­sły. Jed­no­cze­śnie poma­gam mło­dzie­ży zro­zu­mieć zawi­ło­ści matematyki.

Dominika Walkosz-Berda

Od 4 lat lat pra­cu­ję jako lek­tor języ­ka angiel­skie­go. Uwiel­biam moją pra­cę, język angiel­ski to moja naj­więk­sza pasja, któ­rą chęt­nie dzie­lę się z ucznia­mi. Na zaję­ciach sta­wiam na prak­ty­kę i miłą atmos­fe­rę, nie uni­kam tak­że korzy­sta­nia z nowi­nek technologicznych

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska.
All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska . All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design