Wakacyjna nauka

Zapra­sza­my pań­stwa dzie­ci, na waka­cyj­ny kurs języ­ka angiel­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ny w kon­wen­cji pół­ko­lo­nii.
W ramach kur­su dzie­ci będą bra­ły udział w zaję­ciach z lek­to­rem. Nie zabrak­nie innych atrak­cji takich jak aktyw­ny wypo­czy­nek w ple­ne­rze, na base­nie czy w par­ku lino­wym czy zaję­cia artystyczne.

Zapewniamy:

  • opie­kę w godzi­nach od 8 do 15 (lipiec-sier­pień)
  • obiad i zdro­we przekąski
  • aktyw­ną naukę
  • dobrą zaba­wę

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska.
All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska . All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design