Wydarzenia

Wspi­nacz­ka w par­ku lino­wym, gry i zaba­wy… Sło­wem, wszyst­ko by zapew­nić naj­młod­szym szam­pań­ską zaba­wę. Tak wła­śnie spę­dzi­li Dzień Dziec­ka ucznio­wie Szko­ły Języ­ko­wej Cza­chow­ska.
To była już dru­ga edy­cja Pik­ni­ku Rodzin­ne­go szko­ły, orga­ni­zo­wa­na pod hasłem: „Swa­wo­la bez ango­la”. We wło­cław­skim Par­ku Lino­wym licz­nie poja­wi­li się ucznio­wie szko­ły, ale nie tyl­ko oni. Wraz z nimi z atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów korzy­sta­li tak­że ich kole­dzy i rodzi­ny. Sło­wem – dzia­ło się.

Już nie możemy się doczekać!!!

Codzien­ną naukę uroz­ma­ica­ją nam waż­ne wyda­rze­nia z krę­gów kul­tu­ro­wych Pol­ski i Wiel­kiej Bry­ta­nii, np. Hal­lo­we­en, Miko­łaj­ki, Boże Naro­dze­nie, Walen­tyn­ki, itd. Nauka i jej prze­kaz to cel nad­rzęd­ny, ale waż­na jest też dobra zaba­wa. Dla­te­go orga­ni­zu­je­my cyklicz­ny Pik­nik Rodzin­ny pod hasłem „SWAWOLA BEZ ANGOLA”. Poza atrak­cja­mi Par­ku Lino­we­go przy Alei Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, w któ­rym odby­wa się pik­nik, dobrą zaba­wę zapew­nia nam zespół „Ani­ma Show”, gru­pa ryce­rzy „Arko­na”, sprzę­ty mili­tar­ne sto­wa­rzy­sze­nia „Patrol”. Ener­gię do zaba­wy czer­pie­my z kuch­ni woj­sko­wej, któ­ra ser­wu­je gorą­cą grochówkę.

Już nie możemy się doczekać!!!

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska.
All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska . All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design