Lear­ning
by doing

dla dzie­ci,
młodzieży,
licealistów
i maturzystów!

Mate­ma­ty­ka

NAUKA
PEŁNA WYZWAŃ
DOBREJ
ZABAWY!

Lear­ning
by doing

dla dzie­ci,
młodzieży,
licealistów
i maturzystów!

Mate­ma­ty­ka

NAUKA
PEŁNA WYZWAŃ
DOBREJ
ZABAWY!

O nas

Sta­wia­my na efek­tyw­ną naukę, któ­ra sty­lem dopa­so­wa­na jest do wie­ku ucznia. W prak­ty­ce ozna­cza to wyko­rzy­sty­wa­nie róż­no­rod­nych metod i tech­nik naucza­nia przy uży­ciu pomo­cy dydak­tycz­nych, któ­re szcze­gól­nie nie­zbęd­ne są w pra­cy z dzieć­mi. Ta róż­no­rod­ność to nasz prze­pis na suk­ces, prze­pis na to jak naukę zmie­nić w zaba­wę, czy też nową pasję naszych uczniów.
War­to się o tym prze­ko­nać i zaj­rzeć do naszej szko­ły!
Nowo­ścią w tym roku są zaję­cia mate­ma­tycz­ne zapra­sza­my dzie­ci, mło­dzież, lice­ali­stów i matu­rzy­stów. Wyrusz z nami w podróż po tajem­ni­cach mate­ma­ty­ki, a uda Ci się z nią zaprzy­jaź­nić na zawsze.

 

 

Z powa­ża­niem

Elż­bie­ta Czachowska

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska.
All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska . All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design